La següent llista és una pinzellada dels programaris que ens agraden, aconsellem i utilitzem sempre que podem:

Codesys: entorn de programació de PLC’s que segueix l’estàndard IEC 61131-3.


Ignition: plataforma de software integrada per sistemes SCADA. Es basa en una arquitectura centrada en la base de dades SQL i web multiplataforma.


NodeRed: eina de desenvolupament d’aplicacions per connectar diferents dispositius.


Grafana: software que permet la creació de dashboards i gràfiques per a la visualització de dades.


Knowage: entorn opensource per analitzar i visualitzar big data.


MariaDB: sistema de gestió de base de dades relacionals.


Django: framework per a la creació de pàgines web basat en Python.


Proxmox: entorn de virtualització de servidors. Permet desplegar tant màquines virtuals com contenidors.


VirtualBox: software de virtualització.


TrueNAS: sistema operatiu que proporciona serveis d’emmagatzematge a la xarxa.


pfsense: distribució linux adaptada per ser usada com a firewall i router.